1. Al-Fatiha – Pristup - e-delil

1. Al-Fatiha – Pristup

Mekka – 7 ajeta

  1. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  2. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
  3. Milostivog, Samilosnog,
  4. Vladara Dana sudnjeg,
  5. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
  6. Uputi nas na Pravi put,
  7. na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!