72. Al-Ginn - Džini - e-delil

72. Al-Ginn – Džini

Mekka – 28 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Reci: ”Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ’Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali,
 2. koji na pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati’,
 3. a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo sebi ni druge ni djeteta;
 4. jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,
 5. a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;
 6. i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali;
 7. i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti;
 8. i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;
 9. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;
 10. i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;
 11. a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas različitih vrsta;
 12. i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;
 13. i mi smo, čim smo Kur’an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati;
 14. i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali,
 15. a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.”
 16. A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,
 17. da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će u patnju tešku uvesti.
 18. Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!
 19. A kad je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.
 20. Reci: “Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga njemu ravnim ne smatram.”
 21. Reci: “Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim.”
 22. Reci: “Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočište naći –
 23. samo mogu  oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove.” A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.
 24. I kada oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji.
 25. Reci: “Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti,
 26. On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome,
 27. osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati
 28. da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.