Tawhid u Islamu | Monoteizam

Tawhid u islamu: Vodič za razumijevanje islamskog monoteizma

Tawhid, ili koncept Božjeg jedinstva, predstavlja samu srž islamske vjere. Ovaj fundamentalni princip ne samo da definira islamsku teologiju, već oblikuje cjelokupan pogled na svijet i način života muslimana. U ovom članku, dubinski ćemo istražiti koncept tawhida, njegovo značenje i implikacije za svakodnevni život vjernika.

Šta je tawhid?

Tawhid dolazi od arapske riječi “wahhada“, što znači “učiniti jednim” ili “ujediniti”. U islamskom kontekstu, tawhid se odnosi na apsolutno jedinstvo i jedinstvenost Allaha. Ovaj koncept podrazumijeva da je Allah jedan, bez partnera, potomaka ili bilo kakvih sličnosti s Njegovim stvorenjima. 

Tri aspekta tawhida:

 • Tawhid al-Rububiyyah (Jedinstvo Gospodarstva)
  • Vjerovanje da je Allah jedini Stvoritelj, Održavatelj i Vladar svega što postoji
  • Priznavanje Allahove apsolutne kontrole nad svim aspektima stvaranja
 • Tawhid al-Uluhiyyah (Jedinstvo u obožavanju)
  • Usmjeravanje svih oblika obožavanja isključivo Allahu
  • Odbacivanje bilo kakvih posrednika između vjernika i Allaha
 • Tawhid al-Asma wa al-Sifat (Jedinstvo u imenima i atributima)
  • Vjerovanje u Allahova imena i atribute onako kako su opisani u Kur’anu i hadisima
  • Izbjegavanje antropomorfizacije ili pokušaja zamišljanja Allaha u ljudskom obliku

Značaj tawhida u svakodnevnom životu:

 • Duhovna sloboda: Tawhid oslobađa vjernika od robovanja bilo čemu osim Allahu, pružajući istinsku duhovnu slobodu.
 • Etičko ponašanje: Razumijevanje tawhida motivira vjernike da se ponašaju etički, znajući da su odgovorni samo Allahu.
 • Životna svrha: Tawhid daje jasan smisao i svrhu životu, usmjeravajući sve aktivnosti prema zadovoljstvu Allaha.
 • Društvena pravda: Koncept tawhida promoviše jednakost među ljudima, jer su svi jednaki pred Allahom.
 • Mentalno zdravlje: Čvrsto vjerovanje u tawhid može pružiti emocionalnu stabilnost i mir u suočavanju sa životnim izazovima.

Praktična primjena tawhida:

 • Redovna samoprocjena: Preispitivanje svojih namjera i djela kako bi se osiguralo da su u skladu s principima tawhida.
 • Kontinuirano učenje: Proučavanje Kur’ana i hadisa radi dubljeg razumijevanja koncepta tawhida.
 • Čišćenje srca: Rad na uklanjanju ljubavi prema dunjaluku (ovom svijetu) koja može zasjeniti ljubav prema Allahu.
 • Prakticiranje tewekula: Razvijanje potpunog oslanjanja na Allaha u svim aspektima života.
 • Širenje razumijevanja: Dijeljenje znanja o tawhidu s drugima na mudar i blag način. 

Zaključak:

Tawhid nije samo teološki koncept, već sveobuhvatan princip koji prožima svaki aspekt muslimanskog života. Razumijevanje i primjena tawhida vodi ka dubokom osjećaju mira, svrhe i povezanosti s Allahom. Kao temelj islamske vjere, tawhid poziva vjernike da prepoznaju Allahovu jedinstvenost u svemu što ih okružuje i da žive život u skladu s tom spoznajom.