104. Al-Humaza - Klevetnik - e-delil

104. Al-Humaza – Klevetnik

Mekka – 9 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Teško svakom klevetniku podrugljivcu,
  2. koji blago gomila i prebrojava ga,
  3. i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!
  4. A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem!
  5. A znaš li ti šta je Džehennem?
  6. Vatra Allahova razbuktana,
  7. koja će do srca dopirati.
  8. Ona će iznad njih biti zatvorena,
  9. plamenim stupovima zasvođena.