53. An-Nagm - Zvijezda - e-delil

53. An-Nagm – Zvijezda

Mekka – 62 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Tako Mi zvijezde kad zalazi,
 2. vaš drug* nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!
 3. On ne govori po hiru svome –
 4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje,
 5. uči ga Jedan ogromne snage,
 6. razboriti, koji se pojavio u liku svome
 7. na obzorju najvišem,
 8. zatim se približio, pa nadnio –
 9. blizu koliko dva luka ili bliže –
 10. i objavio robu Njegovu ono što je objavio,
 11. srce nije poreklo ono što je vidio,
 12. pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?
 13. On Ga je i drugi put vidio,
 14. kod Sidretu-l-muntehaa,
 15. kod kojeg je džennetsko prebivalište,
 16. kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –
 17. pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,
 18. vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.
 19. Šta kažete o Latu i Uzzau*
 20. i Menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj? –
 21. Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!
 22. To bi tada bila podjela nepravedna.
 23. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.
 24. Ne može čovjek  ostvariti sve što poželi,
 25. Allahu pripada i ovaj i onaj svijet!
 26. A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.
 27. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,
 28. a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.
 29. Zato se ti okani onoga koji Kur’an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi –
 30. to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravome putu.
 31. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,
 32. one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.
 33. Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava
 34. i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,
 35. zna li on ono što je skriveno, pa vidi?
 36. Zar on nije obaviješten o onome šta se nalazi u listovima Musaovim
 37. i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao –
 38. da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,
 39. i da je čovjekovo samo ono što sam uradi,
 40. i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,
 41. i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,
 42. i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,
 43. i da On na smijeh i na plač navodi,
 44. i da On usmrćuje i oživljava
 45. i da On par, muško i žensko, stvara
 46. od kapi sjemena kad se izbaci;
 47. i da će ih On ponovo oživiti,
 48. i da On daje bogatstvo i moć da stječu,
 49. i da je On Sirijusa* Gospodar,
 50. i da je On drevni narod Ad uništio,
 51. i Semud, i da nikog nije poštedio,
 52. i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;
 53. i prevrnuta naselja On je prevrnuo,
 54. i snašlo ih je ono što ih je snašlo
 55. pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?
 56. Ovaj Kur’an je opomena kao i prijašnje opomene:
 57. Smak svijeta se približava,
 58. Allah će ga jedini otkriti!
 59. Pa zar se ovom govoru iščuđavate –
 60. i smijete se, a ne plačete –
 61. gordo dignutih glava?
 62. Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!