55. Ar-Rahman - Milostivi - e-delil

55. Ar-Rahman – Milostivi

Medina – 78 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Milostivi
 2. poučava Kur’anu,
 3. stvara čovjeka,
 4. uči ga govoru.
 5. Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,
 6. i trava i drveće se pokoravaju,
 7. a nebo je digao. I postavio je terazije
 8. da ne prelazite granice u mjerenju –
 9. i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!
 10. A Zemlju je za stvorenja razastro,
 11. na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama
 12. i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –
 13. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!*
 14. On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio
 15. a džina od plamene vatre –
 16. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 17. Gospodara dva istoka i dva zapada –
 18. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 19. Pustio je dva mora da se dodiruju,
 20. između njih je pregrada i oni se ne miješaju –
 21. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 22. Iz njih se vadi biser i merdžan –
 23. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 24. Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –
 25. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 26. Sve što je na Zemlji prolazno je,
 27. ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –
 28. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 29. Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim, –
 30. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 31. Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –
 32. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 33. O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –
 34. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 35. Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti –
 36. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 37. A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane –
 38. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 39. tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani –
 40. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 41. a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –
 42. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 43. “Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!”
 44. I između vatre i ključale vode oni će kružiti –
 45. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 46. A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja –
 47. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 48. puna stabala granatih –
 49. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 50. u kojima će biti dva izvora koja će teći –
 51. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 52. u njima će od svakog voća po dvije vrste biti –
 53. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 54. Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati –
 55. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 56. U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
 57. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 58. biće kao rubin i biser –
 59. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 60. Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –
 61. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 62. Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja –
 63. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 64. modrozelena –
 65. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 66. sa izvorima koji prskaju, u svakom –
 67. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 68. u njima će biti voća, i palmi – i šipaka –
 69. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 70. u njima će biti ljepotica naravi divnih –
 71. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 72. hurija u šatorima skrivenih –
 73. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 74. koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
 75. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 76. Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim –
 77. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 78. Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!