62. Al-Gumu'a - Petak - e-delil

62. Al-Gumu’a – Petak

Medina – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga!
 2. On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi,
 3. i drugima koji im se još nisu priključili – On je Silni i Mudri.
 4. To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće – a u Allaha je milost velika.
 5. Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O kako su loši oni koji poriču Allahove ajete! – A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji neće da vjeruje.
 6. Reci: “O Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite.”
 7. A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti, Allah dobro zna nevjernike.
 8. Reci: “Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete Onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti.”
 9. O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate!
 10. A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.
 11. Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš. Reci: “Ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine.” – A Allah najbolju opskrbu daje.*