67. Al-Mulk - Vlast - e-delil

67. Al-Mulk – Vlast

Mekka – 30 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –
 2. Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; –  On je Silni, Onaj koji prašta,
 3. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,
 4. zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.
 5. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.
 6. A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište!
 7. Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,
 8. gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas opominje?”
 9. “Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao” – odgovoriće   – “a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!”
 10. I reći će: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!”
 11. I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!”
 12. Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!
 13. Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna svačije misli!
 14. A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.
 15. On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.
 16. Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u Zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?
 17. Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!
 18. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!
 19. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.
 20. Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.
 21. Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? – Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.
 22. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?
 23. Reci:”On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!”
 24. Reci:”On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti.”
 25. A oni govore:”Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!”
 26. Reci:”Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem.”
 27. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno:”Evo, ovo je ono što ste požurivali!”
 28. Reci:”Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?”
 29. Reci:”On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi.”
 30. Reci:”Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?”