70. Al-Ma'arig - Stepeni - e-delil

70. Al-Ma’arig – Stepeni

Mekka – 44 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Neko je zatražio da se kazna izvrši
 2. nad nevjernicima – niko ne može spriječiti
 3. da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini,
 4. k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,
 5. zato ti budi strpljiv ne jadikujući,
 6. Oni misle da se dogoditi neće,
 7. a Mi znamo da sigurno hoće,
 8. onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,
 9. a brda kao vuna šarena,
 10. kada bližnji neće bližnjega ništa pitati,
 11. iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,
 12. i ženom svojom, i bratom svojim,
 13. i porodicom svojom koja ga štiti,
 14. i svima ostalima na Zemlji – samo da se izbavi.
 15. Nikada! Ona će buktinja sama biti
 16. koja će udove čupati,
 17. zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao
 18. i zgrtao i skrivao.
 19. Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan:
 20. kada ga nevolja snađe – brižan je,
 21. a kada mu je dobro – nepristupačan je,
 22. osim vjernika,
 23. koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,
 24. i oni u čijim imecima bude određen dio
 25. za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,
 26. i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,
 27. i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali –
 28. a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran –
 29. i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali
 30. i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju –
 31. a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju,
 32. i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali,
 33. i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali,
 34. i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali –
 35. oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.
 36. Zašto se nevjernici prema tebi žure,
 37. zdesna i slijeva, u gomilama?!
 38. Kako svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?
 39. Nikada! Mi ih stvaramo, od čega – oni znaju!
 40. I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih možemo
 41. boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne može spriječiti.
 42. Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,
 43. Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići,
 44. oborenih pogleda i poniženjem oprhvani. To će biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!