93. Ad-Duha - e-delil

93. Ad-Duha

Mekka – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Tako mi jutra
 2. i noći kada se utiša –
 3. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!*
 4. Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,
 5. a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!
 6. Zar nisi siroče bio*, pa ti je On utočište pružio,
 7. i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,
 8. i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?
 9. Zato siroče ne ucvili,
 10. a na prosjaka ne podvikni,
 11. i o blagodati Gospodara svoga kazuj!