95. At-Tin - Smokva - e-delil

95. At-Tin – Smokva

Mekka – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Tako mi smokve i masline,
  2. i Sinajske gore,
  3. i grada ovog, bezbjednog –
  4. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,
  5. zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,
  6. samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.
  7. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet –
  8. zar Allah nije sudija najpravedniji?!