98. Al-Bayyina - Dokaz jasni - e-delil

98. Al-Bayyina – Dokaz jasni

Medina – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;
  2. od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,
  3. u kojima su propisi ispravni.
  4. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,
  5. a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.
  6. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.
  7. A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,
  8. njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.