100. Al-'Adiyat - Oni koji jure - e-delil

100. Al-‘Adiyat – Oni koji jure

Mekka – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Tako mi onih koji dahćući jure
 2. pa varnice vrcaju,
 3. i zorom napadaju,
 4. i dižu tada prašinu
 5. pa u njoj u gomilu upadaju –
 6. čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan
 7. i sam je on toga, doista, svjestan,
 8. i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.
 9. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima
 10. i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,
 11. Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima.