79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju - e-delil

79. An-Nazi’at – Oni koji čupaju

Mekka – 46 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Tako Mi onih koji čupaju grubo,*
 2. i onih koji vade blago,*
 3. i onih koji plove brzo
 4. pa naređenja izvršavaju žurno
 5. i sređuju ono što nije sređeno…
 6. na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,
 7. za kojim će slijediti sljedeći –
 8. srca toga dana biće uznemirena,
 9. a pogledi njihovi oboreni.
 10. Ovi pitaju: “Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?
 11. Zar kad truhle kosti postanemo?”,
 12. i još kažu: “E tada bismo mi bili izgubljeni!”
 13. A biće to samo povik jedan,
 14. i evo njih – na Zemlji.
 15. Da li je do tebe doprla vijest o Musau,
 16. kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,
 17. “Idi faraonu, on se osilio,
 18. i reci: ’Da li bi ti da se očistiš,
 19. da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?’”
 20. I onda mu je najveće čudo pokazao,*
 21. ali je on porekao i nije poslušao,
 22. već se okrenuo i potrudio
 23. i sabrao* i povikao:
 24. “Ja sam gospodar vaš najveći!” – on je rekao,
 25. i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.
 26. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.
 27. A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je zazidao,
 28. svod njegov visoko digao i usavršio,
 29. noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio.
 30. Poslije toga je Zemlju poravnao,
 31. iz nje je vodu i pašnjake izveo,
 32. i planine nepomičnim učinio –
 33. na uživanje vama i stoci vašoj.
 34. A kada dođe nevolja najveća,
 35. Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio
 36. i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,
 37. onda će onome koji je obijestan bio
 38. i život na ovome svijetu više volio
 39. Džehennem prebivalište postati sigurno.
 40. A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao
 41. Džennet će boravište biti sigurno.
 42. Pitaju te o Smaku svijeta: “Kada će se dogoditi?”
 43. Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,
 44. o njemu samo Gospodar tvoj zna.
 45. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,
 46. a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino ostali.