81. At-Takwir - Prestanak sjaja - e-delil

81. At-Takwir – Prestanak sjaja

Mekka – 29 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Kada Sunce sjaj izgubi,
 2. i kada zvijezde popadaju,
 3. i kada se planine pokrenu,
 4. i kada steone kamile* bez pastira ostanu,
 5. i kada se divlje životinje saberu,
 6. i kada se mora vatrom napune,
 7. i kada se duše sa tijelima spare,
 8. i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana
 9. zbog kakve krivice je umorena,
 10. i kada se listovi razdijele,*
 11. i kada se nebo ukloni,
 12. i kada se Džehennem raspali,
 13. i kada se Džennet približi –
 14. svako će saznati ono što je pripremio,
 15. I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju,
 16. koje se kreću i iz vida gube,
 17. i noći kad ona veo diže,
 18. i zorom kada diše –
 19. Kur’an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,
 20. moćnog, od Gospodara svemira, cijenjenog,
 21. kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!
 22. A drug vaš nije lud:
 23. on ga je na obzorju jasnom vidio
 24. i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt
 25. i Kur’an nije prokletog šejtana govor,
 26. pa kuda onda idete?!
 27. Kur’an je samo pouka svjetovima,
 28. onome od vas koji hoće da je na Pravome putu,
 29. a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!