85. Al-Burug - Sazviježđa - e-delil

85. Al-Burug – Sazviježđa

Mekka – 22 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Tako mi neba sazviježđima okićenog
 2. i Dana već određenog,
 3. i prisutnih, i onoga što će biti prisutno –
 4. prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,
 5. i vatrom i gorivom ih napunili,
 6. kada su oko nje sjedili
 7. i bili svjedoci onoga što su vjernici radili!
 8. A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,
 9. čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok.
 10. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,
 11. a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći a to će veliki uspjeh biti.
 12. Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!
 13. On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;
 14. I on prašta, i pun je ljubavi,
 15. Gospodar svemira, Uzvišeni,
 16. On radi šta je Njemu volja.
 17. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,
 18. o faraonu i Semudu?
 19. Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču –
 20. a Allahu oni neće moći umaći:
 21. a ovo je Kur’an veličanstveni,
 22. na Ploči pomno čuvanoj.