86. At-Tariq - Danica - e-delil

86. At-Tariq – Danica

Mekka – 17 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Tako mi neba i Danice!
 2. A znaš li ti šta je Danica?
 3. Zvijezda blistava!
 4. Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.
 5. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!
 6. Stvoren je od tekućine koja se izbaci,
 7. koja između kičme i grudi izlazi,
 8. i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori
 9. onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,
 10. kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.
 11. I tako mi neba puna kiše
 12. i Zemlje koja se otvara kada rastinje nikne,
 13. Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,
 14. lakrdija nikakva on nije!
 15. Oni se služe spletkama,
 16. a Ja ih uništavam –
 17. zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.