8 ajeta Archives - e-delil

Tag

8 ajeta

Pretrazivac ajeta i hadisa

102. At-Takatur – Nadmetanje

102. At-Takatur – Nadmetanje Mekka – 8 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako! i još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno! Ne valja tako, neka znate pouzdano, Džehennem ćete vidjeti jasno! I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno! Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani...
Više info
Pretrazivac ajeta i hadisa

99. Az-Zilzal – Zemljotres

99. Az-Zizal – Zemljotres Medina – 8 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati jer će joj Gospodar tvoj narediti. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova; onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće...
Više info
Pretrazivac ajeta i hadisa

98. Al-Bayyina – Dokaz jasni

98. Al-Bayyina – Dokaz jasni Medina – 8 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni; od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste, u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni, a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja, njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara...
Više info
Pretrazivac ajeta i hadisa

95. At-Tin – Smokva

95. At-Tin – Smokva Mekka – 8 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Tako mi smokve i masline, i Sinajske gore, i grada ovog, bezbjednog – Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti, samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet – zar Allah nije sudija...
Više info
Pretrazivac ajeta i hadisa

94. Al-Inširah – Širokogrudnost

94. Al-Inširah – Širokogrudnost Mekka – 8 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili, i breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleća tvoja tištilo, i spomen na tebe visoko uzdigli! Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last! A kad završiš, molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome...
Više info